หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 805 1.1 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 55
2 806 1.2 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 57
3 820 12.1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 3 คน 53
4 821 12.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 3 คน 55
5 807 2.1 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 54
6 808 2.2 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 56
7 809 3.1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 35
8 824 4.1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
9 826 4.2 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 25
10 832 5.1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
11 833 5.2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
12 810 6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
13 827 6.2 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
14 828 6.3 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
15 829 6.4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 33
16 830 6.5 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
17 831 6.6 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
18 816 7.1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 52
19 817 7.2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 52
20 818 8.1 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 3 คน 30
21 819 8.2 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 3 คน 39

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]