หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 089 10 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
2 823 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
3 825 13 การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 46
4 822 9 การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 24

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]