งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สตรีศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | ขัติยะวงษา

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 805 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
2 806 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
3 820 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1112, 1114, 1116 15 ส.ค. 2565 09.00-10.00
4 821 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109, 1110, 1111 15 ส.ค. 2565 09.00-10.00
5 807 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00
6 808 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00
7 809 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา หอประชุม 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
8 824 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารโดมอเนกประสงค์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
9 826 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารโดมอเนกประสงค์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
10 832 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร3 ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร3 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
11 833 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา โรงอาหารเก่า ห้อง เวทีโรงอาหารเก่า 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
12 810 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยฯอนุสรณ์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
13 827 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยฯอนุสรณ์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
14 828 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยฯอนุสรณ์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
15 829 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมพลาญชัยฯอนุสรณ์ 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
16 830 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หอประชุม 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
17 831 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หอประชุม 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
18 816 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สนามฟุตบอล 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
19 817 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สนามฟุตบอล 15 ส.ค. 2565 09.00-16.00
20 818 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา รอบที่ 1 ทำแบบทดสอบ อาคาร 6 ห้องประชุมนนทรี รอบที่ 2 อาคาร 2 ห้อง ทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง 2206-2208 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00
21 819 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา รอบที่ 1 ทำแบบทดสอบ หอประชุมไทรทอง รอบที่ 2 อาคาร 7 ห้อง 7201-7204 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 15 ส.ค. 2565 09.00-14.00
2 823 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 15 ส.ค. 2565 10.00-14.00
3 825 การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ ใต้หอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3, 4 15 ส.ค. 2565 09.00-11.00
4 822 การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคารสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 685 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2565
2 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2565

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]