งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ผลการแข่งขัน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สตรีศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | ขัติยะวงษา

 

003 วิทยาศาสตร์

1.  805 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  806 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  820 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  821 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  807 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  808 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
7.  809 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 8.  824 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
9.  826 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.  832 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
11.  833 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 12.  810 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
13.  827 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 14.  828 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
15.  829 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 16.  830 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
17.  831 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 18.  816 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6
19.  817 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 20.  818 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
21.  819 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1.  089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 2.  823 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6
3.  825 การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 4.  822 การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์

1.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3 2.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Realtime - Update: 2024-06-21 02:49:17

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]