สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 095 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 7 13 12
2 096 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 11 27 20
3 003 โรงเรียนขัติยะวงษา 20 51 40
4 097 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 9 21 15
5 005 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 25 61 50
6 006 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 29 22
7 098 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 61 49
8 099 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 13 32 24
9 101 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 14 33 28
10 009 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 6 10 8
11 102 โรงเรียนทรายทองวิทยา 19 42 31
12 104 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 10 20 17
13 103 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 13 33 23
14 014 โรงเรียนธงธานี 8 23 15
15 015 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 16 37 31
16 105 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 13 29 25
17 107 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 24 61 48
18 108 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 12 27 22
19 094 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 18 42 33
20 018 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 7 13 10
21 078 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 16 35 29
22 021 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 14 28 26
23 023 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 20 51 40
24 120 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 5 17 12
25 024 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 9 22 18
26 025 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 15 34 28
27 028 โรงเรียนสตรีศึกษา 25 60 48
28 029 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 13 27 22
29 121 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 10 21 18
30 122 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 59 46
31 123 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 66 52
32 124 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 12 27 24
33 127 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 11 23 17
34 128 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 19 48 35
35 129 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 7 15 14
36 130 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 14 32 24
37 131 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 2 5 4
38 132 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 10 20 16
39 093 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 15 38 29
40 007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 16 40 32
41 115 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 20 36 28
42 100 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 16 37 32
43 010 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 16 39 32
44 013 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 11 20 17
45 118 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 19 47 38
46 022 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 11 24 18
47 119 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 21 54 40
48 125 โรงเรียนเสลภูมิ 18 44 31
49 126 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 69 54
50 133 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 13 32 24
51 004 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 21 54 42
52 106 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 8 15 13
53 110 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 21 50 40
54 111 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 18 44 31
55 112 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 14 12
56 109 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 7 13 11
57 113 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 20 52 38
58 114 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 16 40 31
59 116 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 16 36 31
60 046 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 13 32 26
รวม 886 2085 1646
3731

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]