::sci65

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท คำพมัยโรงเรียนขัติยะวงษาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ไชยฮะนิจโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ผุยผงโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
4. นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ไล้เลิศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเทอดวิทย์ คำดีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางชนัทดา หงส์ทองคำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางรุ่งอรุณ ดงงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายวิชชากร แสงเพชรอ่อนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
12. นางกาญจนาวรรณ มรรคนันท์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
13. นายณัฐพล บรรพตาธิโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวรณัยชนก น้อมวารีย์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญญรัตน์ แสนภูมิโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางรุ่งอรุณ ดงงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสกุลรัตน์ บัวคำโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นายสำราญ พูลเพิ่มโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
10. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางจุฬาพรรณ ชุมพลโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายตระการเกียรติ ปากเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต เปรมปรีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยรองประธานกรรมการ
4. นางลักขณา ฉิมกูลโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นายปิติพงศ์ ประทุมแพงโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
11. นายอรุณ ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกฤษณา วรนามโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาววิริยะ ลามคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
15. นายปานทอง เฉวียงหงส์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวธัญธิวา บุญศลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
17. นายวิทยา ภาวะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนอ แก้วนาคูณโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา วงศ์จำปาโรงเรียนหินกองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณัฐ แสนโยธาโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายนราพล อุปนิโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสุระณีย์ ติสองเมืองโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขตโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
8. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจำปี ไชยเมืองคูณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางปราณี ใจทานโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ หฤทัยถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสาวพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
13. นางสุภิญญา สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
15. นายประจักษ์ วิเชียรศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
16. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประวีณ เชิงสะอาดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สิงห์ชาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สิงห์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายจิรัฐติกร ศรีชื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ มาบอบุตรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"กรรมการ
6. นางทิพากร ทาลุมพุกโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี ล้ำเลิศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายวรวัฒน์ บุรีนอกโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวนัฐตยาพร นรชาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
11. นายอัครพล ศรแม้นโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนทรายทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวฟ้าใส แป้นทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี ลครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายนิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
12. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
13. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6
1. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มาศจันทร์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
5. นางพรรณี สงวนโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรำไพ รูปใสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุพรรณี สุขุมพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางณัฐธิชา ไชยฮะนิจโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
11. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวอัจฉรียา ศิริวารินทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
14. นางอรวรรณ รุ่งวิสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผงทองโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิกุล นามปัดสาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายสุธินันท์ อุุธรตันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ นนทมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนา จุ้ยวงษ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสายยุทธ เหลาเกิ้มฮุ้งโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายคมสันต์ อุดมศักดิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอดุลย์เดช ศรีพิลาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางบัวไลย์ สิมงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐธิรา พรมวิจิตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางชุติมา นระศาสตร์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สีตาชัยโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เพริดพราวโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กองพาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
5. นายภูชิต ธีรเมธโยธินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางปนัดดา โสภาอุทกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสดา อำภาพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคีรส บุญมากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางเบญญาภา เสนารัตน์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางมัทนา พิมพ์เขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุพักตร์ศิริ พืชสิงห์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นายภูชิต ธีรเมธโยธินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวฉันทนา ภาโนมัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร ศรีสุระโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มนตรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู สุนธงศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทะนา ฤทธิยูงโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร ตุ้ยศักดาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสายสมร ภูคดหินโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางณัฐรินทร์ คำภักดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางศศิธร สุขสวาทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัตนี วงศรีเทพโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวฐิตาภรณ์ อินทร์งามโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
10. นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ จันคำภาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางรุ่งระวี นันสถิตย์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
6. นายสุรินทร์ ทวยหมื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสุกัญญา ขันทัพไทยโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
8. นางพิกุล แผนสุพัดโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
9. นายศิวณัฐ บุญมากโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายบุญสี ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวศุภิสรา พวงเพชรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. ดร.สันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
13. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
14. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
15. นางสาวไพลิน ชาญชำนิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
16. นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายสุธิชัย ด่านกลางโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นายชนาธิป โสภาพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร สระเศษโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางมนิดา ลาดนาเลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนันทวัน เชิงหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาววิภาวรรณ จันดาหัวดงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางกชรัต พุกพิลาวิชโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา สุ่มมาตร์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวจารุวรรณ แสงโคตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปิลันธนา หงษ์ศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวสุวนันท์ คำหอมโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
17. นายศุภณัฐ รัตนแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี มนตรีพิลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัสโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวพรชนก มีสำโรงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นายวริศ จันทะสิงห์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุจิตรา สุขสุวรรณโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางไพวรรณ พันธ์ภูมิโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์โพนสูงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางวัชรี สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวพรเพ็ญ ชนะพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
14. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางกัญณิชา หินทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
17. นายเอนก วรศิริโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
18. นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
19. นายศุภณัฐ รัตนแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ศรีแสงสว่างโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปริทัศน์ พิชิตมารโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมัย นามชารีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายนวพล ผาบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
12. นายนิคม จันทะโสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายปรเมนทร์ คืนดีโรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรยา มาตย์วิเศษโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสการินทร์ เศรษฐากาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายไสว วีระพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสะอาด พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสมฤทัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
11. นายนิคม จันทะโสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6
1. นายไพรวัลย์ สมภูงาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล วงศรีเทพโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางอาภัสรา กัญญาคำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายพลอย เชิงโกรยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายสันทัด รมเพ็งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายคู่ชีพ อาจเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
11. นางสาวอมร หนองขุ่นสารโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
12. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรทัย บัวสีโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
14. นางทองไพร เปรมปรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
15. นายสุพัฒน์ ชินรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
16. นายเดชา คาระมาตย์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
17. นายวินัย วันนุกูลโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
18. นายชูชาติ บุญบรรลุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ พรรณเกตุโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
4. นางยงจิตร ศิลาพิมพ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นายเดชนรสิงห์ รัตนพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพจณีย์ ทุมรินทร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
7. นางจิศดา ยิ่งทรัพย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
8. นางยุพิน คำรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นายสันทัด รมเพ็งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นายประชา โสภัณนาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
12. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวินัย วันนุกูลโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
14. นายวีระพันธ์ จิตมานะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
15. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีโรงเรียนสตรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภูมิผักแว่นโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวละมูล พันธ์สุภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวลลิตา ลิรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางนภัสนันท์ ศรีคุณโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชภ์ชริณดา โสดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายชัยพร พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวกฤษดา วรรณขามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
12. นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
13. นางภัคจิรา สุภศรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
14. นางวิพา สุขประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางกุนนิดา เดชครอบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุธาริณี อนงนุชโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
17. นางสาวสมปอง สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง จอมหงษ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา จักรทุมโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายพงษ์ศิลป์ ทองเหลืองโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวอริยา ทิพชัยโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวสิริรักษ์ เขียวละอองโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
8. นายชวน ปรุงเรณูโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
9. นางวรา พันนึกโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"กรรมการ
10. นางสาวกชกร บัวพัฒน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารย์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
13. นางคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
15. นางพิศมัย เจาะจงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
16. นายอัศวิน อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
17. นางสาวพิไลวรรณ พรรณขามโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
18. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสิริมา วันนุกูลโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
20. นายทศพล วิเศษวงษาโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
21. นางสุภิญญา มีกระแสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพินิจ นิจสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคุุณากร สิมศิริวัฒน์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายวัชรพล เที่ยงปาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายบุญประกอบ เจริญรัตนสถาพรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัตนาพร สัตตาคมโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัตนา วงศ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ โสชะราโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นางวรลักษณ์​ ภาคมฤคโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางพณมวัลย์ นาวารีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสาวกังศฎา อำภาพันธ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
9. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
11. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
12. นายพรชัย น่าบัณฑิตโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางสาวจินตนา โพธิจักรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองโรงเรียนหัวโทนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉิมกูลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิตยา พลขีดขีนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางวัชราภรณ์ ไชยวงษาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนธงธานีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนสตรีศึกษา 2รองประธานกรรมการ
3. นายวิชญะ ปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวบัณฑิตา ทุมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวกนิษฐา พูลลาภโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวณัฏฎฐภัค โตไทยะโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายเสกสรร พงษ์รัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายวิทยะวัฒน์ แก้่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส โพธิจักรโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชญะ ปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายเสกสรร พงษ์รัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางสาวกนิษฐา พูลลาภโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสาวณัฏฐภัค โตไทยะโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวบัณฑิตา ทุมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]