งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สตรีศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | ขัติยะวงษา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 15 ส.ค. 2565 09.00-14.00
-
2 823 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 15 ส.ค. 2565 10.00-14.00
-
3 825 การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ ใต้หอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3, 4 15 ส.ค. 2565 09.00-11.00
-
4 822 การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคารสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2565 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]