เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สตรีศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | ขัติยะวงษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นายอุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
14 นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
15 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นางปัทมาพร อารีเอื้อ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
20 นางมธุวลี จันโทมุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
21 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
22 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
23 นางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
24 นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
25 นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
26 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
27 นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
28 นางสาวสาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
29 นางสาวยุวดี ไชยนิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
30 นางสายวสันต์ สุชะไตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
31 นางวารุณี ลำดวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
32 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
33 นายธรรมธัช บาศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
34 นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
35 นายภูชิต ธีรเมธโยธิน ศึกษานิเทศก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
36 นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์ ประธานชมรมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
37 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
38 นายภูวนาท คําพมัย ผู้อํานวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
39 นายเกรียงไกร ทานะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
40 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
41 นางสาวเรวดี มนตรีพิลา ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
42 นายสุพรรณ พรรณเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
43 นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
44 นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
45 นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
46 นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
47 นายสุริยา สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
48 นายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
49 นายปรีชา ภูมิผักแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
50 นายเสนอ แก้วนาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
51 นายทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
52 นายกฤษณัฐ แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
53 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
54 นายบุญส่ง จอมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
55 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
56 นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
57 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
58 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
59 นางรุ่งนภา มาศจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
60 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
61 นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
62 นายสายยุทธ เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
63 นายอนุชิต เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
64 นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
65 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
66 นางสาวพิสดา อำภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
67 นายสรศักดิ์ สีตาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
68 นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
69 นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
70 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
71 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
72 นายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
73 นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
74 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
75 นายเกรียงไกร ป้องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
76 นายสุรพล ผงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
77 นายบุญชู สุนธงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
78 นายปิยณัฐ กุสุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
79 นายปรเมนทร์ คืนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
80 นายนพดล ศรีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
81 นายกิตติชัย สุดานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
82 นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
83 นายมนัส โพธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
84 นายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
85 นายชวลิต ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
86 นายสุธิชัย ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
87 นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
88 นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
89 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
90 นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
91 นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
92 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
93 นางสาวกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
94 ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
95 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
96 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
97 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
98 นายไกรกฤษณ์ ดุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
99 นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
100 นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
101 นางนพมาศ สุวรรณหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
102 นายจักราวุธ ตุ้นทัพไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
103 นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
104 นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
105 นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
106 นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
107 นายอินทศักดิ์ เสนาใน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
108 นายศุภชัย บุญทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
109 นายสุวพงษ์ คามวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
110 นายเดช อันทะชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
111 นางสมบัติ คำภาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
112 นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
113 นายอัศวราช วรนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
114 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
115 นายยิ่งยศ บุญมั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
116 นางลดาวัลย์ บุญเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
117 นายมานัสพงษ์ พรหมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
118 นางแสงเดือน มินยะกากี รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
119 นายสุวัฒน์ เทศสนั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
120 นางผุสดี สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
121 นางธนศิริ พรมแพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
122 นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
123 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
124 นายอรรถกร ภูพวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
125 นายบดินทร์ ศรีธัมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
126 นางสาวจิรารักษ์ บุญอรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
127 นางสาวภาวินี สีสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
128 นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
129 นายนิตินัย คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
130 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
131 นายพีรยุทธ แสงฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
132 นายเอนก อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
133 นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
134 นายจักราช หินซุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
135 นางณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
136 นางสุภาพร คำอำไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
137 นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
138 นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
139 นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
140 นางพิลัยรมย์ นามเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
141 นายภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
142 นายทรงศักดิ์ พรรณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
143 นางสาวลำพูน สิงห์ขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
144 นายสมใจ มูลอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
145 นางสาวกาญจนา คำสนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
146 นางพิกุลทอง หัวหนองหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
147 นางจินตนา วงศ์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
148 นายหฤษฎ์ พฤษกรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
149 นายไกรศร เจียมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
150 นางสาวปทิตตา งอมสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
151 นางจันทิมา บำรุงเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
152 นายเมธี หินทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
153 นายปรีดา กุลแสนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
154 นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
155 นางสาวอัจฉรา นันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
156 นายอุดม แผงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
157 นายทวิทย์ ประริเตสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
158 นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
159 นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
160 นายจิรพงษ์ คงครบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
161 นายนรินทร์ น้อมระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
162 นางณัฐชา แก้วเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
163 นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
164 นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
165 นายภาณุพงศ์ ศุภอุดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
166 นายสุรการณ์ ผ่องสนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
167 นายอรรถภณ จิตแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
168 นายทรงพล สาระภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
169 นายอดุลย์ แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
170 นายเสนอ จันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
171 นายอุเทน วิระทูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
172 นางสาวพิชญาภา สีแสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
173 นายพรชัย กำหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
174 นายปิยะ โกฎแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
175 นายจรวย ชัยสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
176 นางปริชาติ น้ำคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
177 นางเสนาะ กุลสท้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
178 นางสาวนิศากร กองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
179 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
180 นายพิเชษฐ นิรวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
181 นายสนทยา อินทร์พจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
182 นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
183 นางสุภา วิชพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
184 นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
185 นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
186 นางธนพร สนามพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
187 นายธีรดนย์ โพธิคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
188 นางพัชรี ศิลแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
189 นายอิทธิชัย อุปริวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
190 นางสาวทัศนีย์ ประราศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
191 นางลำดวน สำลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
192 นางสาวเกษสุดา​ พฤฒามาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
193 นายศิริชัย​ แสงปลาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
194 นางศิริลักษณ์ เพริดพราว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธงธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
195 นางวรลักษณ์​ ภาคมฤค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
196 นางจตุพร ไชยเกตุ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
197 นายสุวัจ โสระศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
198 นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
199 นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
200 นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
201 นางสุภัชลักษณ์ ไชยเดือน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
202 นายอมรเทพ สุ่มมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
203 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
204 นางสาวอัมพวัน ศรแผลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
205 นายวิชญะ ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
206 นางสาวพรรนิภา สีลาโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
207 นางสุนันทา สุ่มมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
208 นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
209 นางกัลยารัตน์ เนื่องบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
210 นางสาวจำปี ไชยเมืองคูณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
211 นายอริย์ธัช ผกาเชิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
212 นายไพรวัลย์ วงศ์วิลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
213 นายธีระพงษ์ แก้วคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
214 นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
215 นายภูชิต ธีรเมธโยธิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
216 นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
217 นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
218 นางรัชนุ รังษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
219 นายโณทัย ชาบุญมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
220 นายสุนทร สาระพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
221 นางเยาวเรศ ไร่ข้าว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
222 นางอำพร วิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
223 นางสาวจงจิตร ลาน้ำเที่ยง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหัวโทนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
224 นายกาญจนะ นามสิมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
225 นางศิรัญญา พลภูงา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหินกองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
226 นางวิชญาภรณ์ รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
227 นางบัวไลย์ สิมงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
228 นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
229 นางสาวกฤษณา วรนาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
230 นางณิชาภา ประสงค์สุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
231 นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
232 นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
233 นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
234 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
235 นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
236 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
237 นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
238 นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
239 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
240 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
241 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
242 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
243 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
244 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
245 นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
246 นางนพมาศ สุวรรณหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
247 นายไกรกฤษณ์ ดุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
248 นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
249 นายวสันต์ สูงสันเขต ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
250 นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
251 นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
252 นายธนกฤต ขันธวัฒน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
253 นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
254 นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
255 นางธนพร สนามพล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
256 นางวรลักษณ์ ภาคมฤค ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
257 นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
258 นางวรรณภา จัดสุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
259 นางมะลิ ศรีสารคาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
260 นายอภิชาติ จันหัวนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
261 นายศิวกร ไชยกุมาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
262 นายอภิชาติ นระศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
263 นางมนทกานต์ อุดมทวี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
264 นางสมหมาย ส่อยสีแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
265 นายธิบดี เพชรสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
266 นายธิบดี เพชรสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
267 นายวิชญะ ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
268 นายสมบัติ เพ็งนาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
269 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
270 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
271 นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
272 นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
273 นางอรุณรัศมี สร้อยสระค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
274 นายสมชัย สุขกว ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
275 นายสุเมธ หาญเวช ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
276 นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
277 นางพรรณี สงวนโสภา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
278 นางคำเพ็ญ ทีคา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
279 นางจารุสิริ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
280 นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
281 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
282 นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
283 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
284 นายศรีศักดิ์ ครุฑวงค์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
285 นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
286 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
287 นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
288 นายสมพาน จันไชยชิต ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
289 นายชูศักดิ์ โสชะรา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
290 นางสาวสุนิสา แก้วประซิต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
291 นางสาวจุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
292 นางมนธีรา ธราวุธ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
293 นายยศ เทียนทองดี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
294 นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
295 นางอรวรรณ รุ่งวิสัย ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
296 นายกิตติ แก้วกิจติ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
297 นายเพิ่มพูน พลศิริ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
298 นายสมบัติ เพ็งนาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
299 นายอภิชาติ จันหัวนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
300 นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
301 นายวีรพันธุ์ จิตรมานะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
302 นายชูชาติ บุญบรรลุ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
303 นางสาวธมนวรรณ พลเรือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
304 นายธงชัย ทองสุพล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
305 นางอุมาวดี เหล่าอรรคะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
306 นายวุฒิชัย นาสุริวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
307 นายชยากร ติสองเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
308 นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
309 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
310 นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
311 นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
312 นายไพทูรย์ แสนเสนา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
313 นายปาจิตร ศรีสะอาด ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
314 นายสมยศ ทีคา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
315 นายปรัชญา นทีศิริกุล ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
316 นายยุทธพร บิลจรัญ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
317 นางประสบพร ขันประกอบ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
318 นายกิจจา มุขพรหม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
319 นายสมภพ เฉลิมแสน ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
320 นายวิฑูรย์ บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
321 นายพิทักษ์ ปรักมาศ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
322 นายภูวเดช แฝงสะโด ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
323 นายสันติ ขามกุลา ยาม โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
324 นายมานิจ วิเศษศรี ยาม โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
325 นายพิทักษ์ สุภารี ยาม โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
326 นายวิเชียร คลังพระศรี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
327 นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
328 นายภัทรดนัย นันสถิตย ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
329 นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
330 นายธนวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
331 นายชนกนันต์ เทียงแสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
332 นายสมบัติ เพ็งนาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
333 นายนิคม จันทะโสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
334 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
335 นายธงชัย ทองสุพล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
336 นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
337 นายอภิชาติ นระศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
338 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
339 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
340 นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
341 นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
342 นางพิชดา รจนัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
343 นางบังอร ศรีวรรณ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
344 นางสุภาวดี สินทรธรรม ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
345 นางชีวารัตน์ ชาระมาตย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
346 นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
347 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
348 นางณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
349 นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
350 นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
351 นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
352 นางสาวธิดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
353 นายขวัญชัย สุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
354 นางปภากร มะณีแสง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
355 นางสาวเทพนม มูลสาร ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
356 นางรัตนาวดี ยนต์ดัน ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
357 นางสาวนวพรรษ พลสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
358 นายสมบัติ เพ็งนาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
359 นางสมหมาย ส่อยสีแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
360 นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
361 นางสาวประภัสสร นาสุริยวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
362 นางสาวนิภาพร พันสาง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
363 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
364 นางนพมาศ สุวรรณหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
365 นางนภสร สนิทนวล ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
366 นางมัชฌิมา โรแวน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
367 นางสาวณัฐกมล ปัจมนต์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
368 นางสาวอังคณา ปันแสง ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
369 นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
370 นางสาวอรอุมา ปาสาใน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
371 นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
372 นางสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
373 นางสาวศศิยาพร วิพากย์เดชา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
374 นางสาวเนตรนภา อุดมศักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
375 นางสาวภัทรา บุญวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
376 นางสาวภัคจิรา ปิ่นทอง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
377 นางสาวสุพิณญา เมาะราษี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
378 นางสาวอรพรรณ ปัสสาสัย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
379 นางพิศมัย อามัสสา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
380 นางกฤตพร อภัยฤทธิรงศ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
381 นางกุหลาบ คลังพระศร ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
382 นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
383 นางครีภัทร นัวร์ ฌอง ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
384 นางทิวาพร ลือโน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
385 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย ครูธุรการ โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
386 นายอภิสิทธิ์ พลเพียร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
387 นายธีระพงษ์ ภักดีกำจร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
388 นางรัชณีย์ ธนสีลังกูร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
389 นางฉวีวรรณ จุรุฑา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
390 นางรุ่งทิวา อุบลเลิศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
391 นางปาลิตา ไชยกุมาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
392 นางสาวปภัสรา เจริญอาจ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
393 นางสาวรัติยา ดาโสภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
394 นางกัญญาวีร์ พานกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
395 นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
396 นางวรรณภา จัดสุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
397 นางสาวสิรินดา จัดสุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
398 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
399 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
400 นางศิวิมล พวงชมภู ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
401 นางอรวดี หลักแก้ว ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
402 นางเบญจพร แก้วมนตรี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
403 นางสาวสุรางทิพย์ นครไพร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
404 นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
405 นายศราวุฒิ ไล้เลิศ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
406 นางสมจิต อินทรชาติ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
407 นางธนพร สนามพล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
408 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
409 นางสาวจรัญญา ครองบุญ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
410 นางสาวศุภมาศ โสไชยยันต ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
411 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
412 นางทิพย์ รุ่งบรรเทา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
413 นางสุภาภร วิเศษปัสสา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
414 นางสาวรณัยชนก น้อมวารีย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
415 นายสรวิชญ์ บุตรพรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
416 นายวิชญะ ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
417 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
418 นายธิบดี เพชรสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
419 นางสาวจิรนันท์ ปุริตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
420 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
421 นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
422 นางชมกาญจน์ จันหัวนา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
423 นางสาวสลินดา โคตรภักดี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
424 นายณัฎฐกรกฤศ วิเศษปัสสา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
425 นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
426 นายชนาธิป โสภาพล ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
427 นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรัตน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
428 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
429 นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
430 นายจิรายุส ศรีทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
431 นายชาตรี วรรณสิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
432 นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
433 นางสาวนัฐสุดา สมจิต นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
434 นางสาวอันธิกา สุดสังข์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
435 นายเพิ่มพูน พลศิริ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
436 นายสรวิชญ์ บุตรพรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
437 นายวิชญะ ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
438 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
439 นายธิบดี เพชรสม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
440 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
441 นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
442 นายสัจติยา ป้องโล่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
443 นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
444 นางกฤติกา ลาวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
445 นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
446 นางรุ่งนภา พิลาภ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
447 นางสาวสิริยาภรณ์ สุขแสง นักวิชาการเงินและบัญช คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
448 นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
449 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
450 นางนพมาศ สุวรรณหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
451 นางชลธิชา จตุเทน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
452 นางนิตราพันธ์ สีหากุล ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
453 นางสาวนันท์นภัส คำผา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
454 นางหทัยรัตน์ จันทศิลา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
455 นางพัชรินพร บิลจรัญ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
456 นางโสภิดา เสนารัตน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
457 นางสุคนธ์ บุญวิเศษ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
458 นางเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
459 นางธนพร สนามพล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
460 นายสมพาน จันไชยชิต ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
461 นางสาวพรชนก มีสำโรง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
462 นางสิริการณ์ รุ่งศรี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
463 นางนันทิยา อนันตา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
464 นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
465 นางชุติมา นระศาสตร์ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
466 นางทิพย์ รุ่งบรรเทา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
467 นางสุภาพร ชมหมื่น ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
468 นายธวัชชัย บวรโมทย์ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
469 นางมะลิ ศรีสารคาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
470 นายจำรูญ ศีรษะภูมิ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
471 นายชูชาติ บุญบรรล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
472 นายวีรพันธุ์ จิตรมานะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
473 นางจีรนันท์ บุญสา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
474 นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
475 นางธันยพร สุวรรณศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
476 นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
477 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
478 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
479 นายวสันต์ สูงสันเขต ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
480 นายจิรายุ คุณุ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
481 นายเพิ่มพูน สิงห์จันทร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
482 นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
483 นายพิสิษฐ์ รจนัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
484 นายณัฎฐพงษ์ สุดาเดช ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
485 นางวัชราภรณ์ ไชยวงษา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
486 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
487 นายเพิ่มพูน พลศิริ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
488 นายนลินนิภา โพธิ์ศรี นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
489 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ ครูธุรการ โรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
490 นายสรวิชญ์ บุตรพรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
491 นายวิชญะ ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
492 นายศุภณัฐ รัตนแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
493 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
494 นางภาวดี อุตรา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
495 นางสาวลิลิตา ลิรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]